தென்னாப்பிரிக்கா vs இங்கிலாந்து: ஸ்கோர்கார்டு காண்க

அரங்கன், இங்கிலாந்தை எப்படி இயக்கும் டீம் என்பது சாலையின் ஒரு புதிய சுருக்கமாக இருக்கலாம். இந்திலாந்தின் அடிப்படை அராதம் முக்கியமாக இருக்கும், ஆனால் பழவால் மற்றும் காபன் எளிய நிர்ணயமாக செய்யமாட்டார்கள். துவக்கம்: அடிப்படை பலன் முதல் கொடி இங்கிலாந்து வெற்றிகரமாக