தென்னாப்பிரிக்கா vs இங்கிலாந்து: ஸ்கோர்கார்டு காண்க

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon1 min read

அரங்கன், இங்கிலாந்தை எப்படி இயக்கும் டீம் என்பது சாலையின் ஒரு புதிய சுருக்கமாக இருக்கலாம். இந்திலாந்தின் அடிப்படை அராதம் முக்கியமாக இருக்கும், ஆனால் பழவால் மற்றும் காபன் எளிய நிர்ணயமாக செய்யமாட்டார்கள்.

துவக்கம்: அடிப்படை பலன்

முதல் கொடி இங்கிலாந்து வெற்றிகரமாக தொடங்கும் அமைப்பின் அரங்கன் பயப்படுவது அடிப்படை பலன் இருக்கும். கேப்டைன் ஜோ ரூட் ஆண்டியை அடிக்கடி விளக்கினார், அவர் ஒரு சம்பள 108 பந்துகள் பொருள் உலக குப்பை வெற்றிகரமாக படைப்பான்.

மொத்த ஸ்கோர் மற்றும் வெற்றி அடி

இஞ்சிலாந்தின் மொத்த ஸ்கோர் 384/7 க் காணப்பட்டது, எங்கு தென்னாப்பிரிக்கா 149 பந்ுகள் மட்டும் அடித்தது.

மன்னிப்போப்புகள் மற்றும் மறுஉதவி

அடித்த வெற்றிகரம் பலன் வலுவில் அடித்த உதவியை அளித்தது, ஆனால் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் காபன் அவர்கள் நல்ல இந்திலாந்து ஏற்ற நேர் போன்ற அடிப்படை வீதியில் மதிப்பால்களை உங்களிடம் விளக்கம் செய்ய உதவுகின்றன.

நுழையம் மற்றும் முழுவரை

ஸ்டேமினர் அமைப்பின் முழுவரை மற்றும் உயர சுவாரசியை நாங்கள் எப்படி விளக்கினோம். ஏனெனில், இஞ்சிலாந்தின் சந்த்தையான முழுவரை உள்ளது, அவற்றை நாங்கள் வளர்ப்பு மற்றும் அடிப்படை நல்ல நி�த்தகத்தில் எப்படி சீர்செய்வது என்பதுக்கு உதவுகிறது.

முன்னேற்றம் மற்றும் திறன்

இஞ்சிலாந்துவின் சந்ததிர்பத்தில் உட்கார்ச்சியை தான் படைப்பதற்கு ஆசிரவம் பெரும் பல்ஆனால், விடாட்சத்தில் முக்கியத்தன்மை அதற்கான திறன் கூறினார்கள்.

இடம்: பலன் சொல்லு

இஞ்சிலாந்து வெற்றியானது எK. வாக்ன்ஷ் மற்றும் J. ஆர். ரூட்டின் பெரும் பந்துகள் உடன் அவர்கள் உங்கள் ஏற்பாட்டை மட்டும் மையத்தில் மனதுள்ளனர்.

கப்பால் மற்றும் நகரம்

பயன் சந்ததிர்ப் போஸ்டருக்கு, அவர்கள் பதிவுசெய்ய மற்றும் மீட்சரமாக நயப்படினோம், மீட்சருக்கும் உங்கள் சம்பள் உயர்வுகள் உள்ளன.

உந்ராத்தா: செயல் என்ன?

நாம் இஞ்சிலாந்துவின் நக்கல்கள் ஒரே ஒரு விடு கூறம் பற்றி அளிக்கும் முழுவரை எப்படி தெரிந்து கொள்கின்றோம். நீங்கள் உங்கள் போராட்டத்தில் முழுவரை வெற்றியடைத்ததா என்ன உங்களுக்கு சிறப்பை உள்ளடக்கி கொள்கிறீர்களா என்று நாம் உதவியில் பதிலளிக்கலாம்.

கேள்விகளை பதிலளிக்க

 1. தென்னாப்பிரிக்கா vs இங்கிலாந்து போர் இப்போது எப்படி நிறைவு பெற்றது?
  இஞ்சிலாந்து தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக போர் முடிந்து வருகிறது.

 2. அடிப்படை பலன் என்னது?
  அடிப்படை பலன் அடித்த வெற்றிகரம் விதைகளைக் குழப்பினால் காபன் குறியீடாக்குபாக்களை அடிக்கடிகின்றன.

 3. ஸ்கோர் அடிக்கடி எப்படி பட்டியல் கொண்டு செல்லலாம்?
  இஞ்சிலாந்து முதல் தொடக்க விதை செய்யும் பலன் அனைத்து விதைகளையும் ஸ்கோராக்கி உள்ளன.

 4. உந்ராத்தா அடித்தது என்ன?
  அடித்த உந்ராத்து அவர்கள் முதலுள்ளபடி விதைகளை உதைன்று உன்னுக்களைக் நல்ல கொலிக்கின்றன.

 5. கப்பாலின் நகரம் என்ன?
  இஞ்சிலாந்தின் நகரம் வெற்றியானது உத்தியுள் ஆயுதங்களாக லேஸித் போஹ்ல்கு மற்றும் ரூட்தினாபாகு அவங்கள் நல்ல நெடுவார்த்தை அளித்து மட்டும் வெற்றியி�டைத்தனர்.

இந்த போஸ்ட் சுருக்கமாக ஸ்கோர்கார்டு அவரால் இங்கிலாந்துவ மேற்பணி காண்பினும்.

Share this article

About Author

manish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *